Política de privacitat

Reservar
Millor preu garantit
Late check out segons disponibilitat
Descomptes exclusius
Millor preu garantit
Late check out segons disponibilitat
Descomptes exclusius
Inici
·
Política de Privacidad
·

Política de privacitat

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 (“RGPD”) i la seva normativa de desenvolupament, ESCAMPA PLANAMAR SL, (Hotel Planamar) informa a tots els usuaris de la Web www.planamar.com (la "Web") sobre el tractament de les seves dades personals, els facilitats durant l'accés i ús de la Web i en la seva relació quotidiana amb l'Hotel Planamar (D'ara endavant l'Hotel).

 

Amb caràcter general amb què finalitat tractarem les seves dades personals?
• Atendre la sol·licitud d'informació requerida, a través dels apartats destinats al contacte o a la consulta a propòsit dels diferents serveis oferts a l'Hotel, en el lloc web.
• Remetre el newsletter de l'Hotel per a informar sobre activitats, ofereixes promocions i una altra informació que entenguem pugui ser del seu interès.
• Possibilitar la gestió, de la seva reserva en línia a l'Hotel.
• Facilitar el tràmit de reserva, en futurs processos de contractació.
• Possibilitar la prestació dels serveis contractats a l'Hotel.
• Gestió de la relació negocial amb clients i/o proveïdors.
• Captació d'imatges pel sistema de videovigilància instal·lat a l'Hotel.

 

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
• Per a atendre la sol·licitud d'informació requerida a través de l'apartat "Contacte" o “Consulta sobri…” de la Web: El consentiment manifestat a partir del requeriment enviat.
• Per a la remissió del newsletter de l'Hotel: El seu consentiment / art. 21.1 Llei 34/2002 LSSI, en cas de comunicacions electròniques sol·licitades a través del lloc web. Respecte a enviaments a clients, un interès legítim de màrqueting directe de l'hotel 7 art. 21.2 Llei 34/2002 LSSI.
• Facilitar el tràmit de reserva, en futurs processos de contractació: Un interès legítim de l'hotel per a la millora de gestió de procediments de reserva.
• Possibilitar la prestació dels serveis contractats a l'Hotel: L'execució del contracte
• Per a la gestió de les reserves on-line, l'execució del contracte.
• Possibilitar la gestió de la relació negocial amb clients i/o proveïdors, l'execució del contracte.
• Captació d'imatges pel sistema de videovigilància instal·lat a l'Hotel. Interès públic de seguretat d'instal·lacions, béns i persones.

 

Per quant temps conservarem les seves dades?

En general, les dades proporcionades es conservaran, durant el temps que resultin necessaris, per a cadascuna de les finalitats a les quals es destinin les dades. En tot cas durant els terminis legalment establerts per a això.

En el cas d'informació relativa a la prestació de serveis, durant el termini necessari per a donar resposta i dur a terme el corresponent seguiment intern del suggeriment o consulta comunicada. Respecte a la remissió de comunicacions comercials via electrònica, indefinidament, fins que no ens manifesti el contrari.

 

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Amb caràcter general, no està prevista la comunicació de les seves dades a tercers.

Al marge del referit anteriorment, podrien tenir accés a les seves dades, tercers, Encarregats del Tractament de l'Hotel.

 

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Mentre l'Hotel tracti les seves dades personals, vostè té dret a sol·licitar:

Accés.- L'interessat tindrà dret a obtenir del responsable del tractament confirmació de si s'estan tractant o no les dades que el concerneixin, així com informació detallada sobre determinats aspectes del tractament que s'estigui duent a terme.

Rectificació.- L'interessat tindrà dret a obtenir la rectificació de les dades personals inexactes que el concerneixin o que es completin aquells que fossin incomplets.

Supressió.- L'interessat tindrà dret a sol·licitar la supressió de les seves dades personals, en tot cas al supressió estarà subjecta als límits establerts en la norma reguladora.

Limitació del seu tractament.- L'interessat tindrà dret a sol·licitar la limitació respecte al tractament de les seves dades de caràcter personal

Oposició al tractament.- En determinades circumstàncies  i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. L'Hotel deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims, imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Dret a la portabilitat de les seves dades.- És a dir tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, que hagi facilitat a un responsable del tractament, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica i a transmetre'ls a un altre responsable del tractament.

Els referits drets podran ser exercits mitjançant sol·licitud escrita i signada dirigida a ESCAMPA PLANAMAR SL (Hotel Planamar), o a través de l'adreça de correu electrònic: recepcion@planamar.com, on també podrà sol·licitar més informació sobre els tractaments duts a terme per l'Hotel.

 

On obtenim les seves dades?

Les seves dades ens han estat facilitats per vostè, la seva empresa o tercers com ara agències de viatges, centrals de reserves, etc.. A més dels generats a partir de la prestació de serveis contractada.

 

Què passa si no facilito les dades sol·licitades?

Les dades identificatives pertanyents al client/usuari, així com les altres dades de contacte i qualssevol altres que puguin ser exigits per la normativa aplicable, és obligatori declarar-los i la negativa a subministrar-los podria suposar la impossibilitat d'accedir al servei. Les restants dades que se sol·liciten són voluntaris, per la qual cosa el fet de no facilitar-los no impedirà l'establiment de la relació contractual.

 

Tutela de les autoritats de control.

En cas que ho cregués oportú pot requerir la tutela de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades presentant la corresponent reclamació. www.agpd.es. C/ Jorge Juan núm. 6 28001 Madrid.

 

Mesures de seguretat.

L'Hotel ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerides, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades a l'Hotel. Això no obstant, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables.

Accepto la
Tornar